Badania nieniszczące (NDT)


Badania nieniszczące służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów; nie powodują zmian własności użytkowych badanych obiektów.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:
WizualnePenetracyjneMagnetyczno - proszkoweRadiograficzneUltradźwiękoweUltradźwiękowe pomiary grubości

Badania polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym, przy użyciu przyrządów optycznych oraz urządzeń do zdalnej obserwacji, których celem jest wykrywanie nieciągłości materiałowych na powierzchniach dostępnych i niedostępnych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i przelotowych, na przykład pęknięcia i wżery korozyjne, w przypadku złączy spawanych: podtopienia, wklęśnięcia, braki przetopu i inne.

Badaniom wizualnym podlegają wszelkie materiały.




Badania polegające na wnikaniu cieczy – penetrantów barwnych i fluorescencyjnych – do nieciągłości materiałowych, których celem jest wykrywanie nieciągłości powierzchniowych otwartych, niezgodności spawalniczych, nieszczelności zbiorników, rur i innych urządzeń. Pozwalają na wykrywanie pęknięć produkcyjnych i eksploatacyjnych.

Badaniom penetracyjnym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.




Badania polegające na magnesowaniu obiektów stałym, przemiennym lub impulsowym polem magnetycznym i wykrywaniu za pomocą proszków magnetycznych i przetworników indukcyjnościowych strumienia rozproszenia magnetycznego, pojawiającego się w miejscach występowania nieciągłości materiałowych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych, takich jak pęknięcia, pęcherze, pustki, wtrącenia niemetaliczne, nieciągłości płaskie i szczelinowe.

Badaniom magnetyczno-proszkowym podlegają stale ferromagnetyczne, nikiel i kobalt; nie można ich zastosować w przypadku metali nieferromagnetycznych i niemetali.




Badania polegające na wprowadzeniu do obiektu promieniowania X lub gamma, rejestracji obrazu radiometrycznego prześwietlanego obiektu na błonie radiograficznej i uzyskaniu wyników badania w postaci radiogramu.

Celem badań jest wykrywanie nieciągłości materiałowych, powstających w procesach wytwarzania i podczas eksploatacji, w szczególności w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i innych wyrobach hutniczych.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych, o charakterze przestrzennym i płaskim. W przypadku radiograficznych badań złączy spawanych są to pęcherze, przyklejenia, pęknięcia, wtrącenia, podtopienia, braki przetopu i inne.

Badaniom radiograficznym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.




Badania polegające na wprowadzeniu do obiektu fal ultradźwiękowych, które są odbijane przez nieciągłości materiałowe oraz uginane i rozpraszane na ich krawędziach.

Celem badań, zależnym od rodzaju użytych fal, jest wykrywanie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych, wykrywanie braku przyczepności w połączeniach klejonych, zgrzewanych, lutowanych i nitowanych oraz określanie własności materiałów.

Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości płaskich i przestrzennych, pęknięć wewnętrznych i powierzchniowych oraz wtrąceń i rozwarstwień w obiektach walcowanych i ciągnionych, odkuwkach i odlewach, a w przypadku złączy spawanych – pęknięć, przyklejeń, braków przetopu, podtopień, pęcherzy i innych niezgodności spawalniczych.

Metoda szczególnie przydatna w przypadku obiektów wytworzonych w wyniku walcowania, odlewania, przeciągania i kucia.

Badaniom ultradźwiękowym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale, takie jak tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, guma, beton i inne.




Badania polegające na pomiarze grubości obiektu przy wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych i pomiarze czasu przejścia fali przez badany obiekt.

Metoda pozwala na określenie grubości ścianek rur, rurociągów, zbiorników, płyt i blach, odlewów i innych wyrobów. Jest stosowana podczas procesów wytwarzania i eksploatacji w przypadkach, w których możliwy jest jednostronny dostęp do badanego obiektu.

Ultradźwiękowym pomiarom grubości podlegają obiekty wykonane z metali, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, włókien szklanych, materiałów kompozytowych i innych.