Badania wytrzymałościowe


Badania wytrzymałościowe służą do określania własności materiałów i wyznaczania parametrów, które charakteryzują ich odkształcalność.

Wykonujemy następujące badania wytrzymałościowe:
Próba rozciąganiaPróba zginaniaPróba łamaniaPróba udarnościPomiary twardości

Badanie polegające na rozciąganiu próbki, w trakcie którego rejestruje się zależność przyrostu długości próbki od wielkości siły rozciągającej oraz określa wytrzymałość na rozciąganie, granicę sprężystości, granicę plastyczności, przewężenie przekroju, wydłużenie i wielkość siły powodującej zerwanie próbki.
Badanie polegające na zginaniu próbki w celu określenia wskaźników wytrzymałościowych oraz cech sprężystych i plastycznych badanego materiału lub sprawdzenia zdolności materiału do odkształceń plastycznych w czasie działania siły zginającej. Próba zginania złącza spawanego ma na celu ocenę ciągliwości oraz stwierdzenie obecności niezgodności spawalniczych na powierzchni złącza lub w jej pobliżu.
Badanie polegające na złamaniu próbki i poddaniu analizie powierzchni przełomu. W przypadku złącza spawanego próba łamania pozwala na identyfikację rodzaju, wielkości i rozłożenia na powierzchni przełomu wewnętrznych niezgodności spawalniczych, takich jak pęcherze, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu i wtrącenia.
Badanie polegające na złamaniu próbki, które jest wykonywane w celu określenia odporności materiału na obciążenia dynamiczne. Energia zużyta na złamanie próbki jest miarą udarności badanego materiału. Badanie jest przeprowadzane przy użyciu urządzenia umożliwiającego przyłożenie dużej siły w krótkim czasie, zazwyczaj młota wahadłowego. Wykonywane jest w temperaturze otoczenia i temperaturach obniżonych.
Badanie polegające na wciskaniu w powierzchnię próbki wgłębnika diamentowego o kształcie ostrosłupa prawidłowego, kulki ze stali hartowanej lub węglików spiekanych bądź diamentowego stożka i pomiarze wielkości odcisku. Badanie ma na celu określenie odporności materiału na odkształcenia trwałe, które powstają pod wpływem sił skupionych działających na małą powierzchnię materiału. W zależności od badanego obiektu i rodzaju materiału stosowne są metody Brinella, Rockwella i Vickersa.