Komunikat PAA


Laboratorium Badania Metali wykonuje badania radiograficzne polegające na stosowaniu w pracach terenowych urządzeń będących źródłem promieniowania jonizującego. Są to aparaty rentgenowskie i izotopowe źródła promieniotwórcze. Urządzenia te podlegają transportowi i przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych. Przedmiotowa działalność jest wykonywana na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, odbywa się na warunkach określonych w zezwoleniu i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Art. 32c. ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (D.U. 2023 z dnia 11 maja 2023 r., poz 1173) Laboratorium informuje, że w związku z wykonywaniem działalności w wyżej wymienionym zakresie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie było wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiło uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska.

Zbigniew Ciepliński, kierownik jednostki organizacyjnej

11 września 2023 r.